?>

Intézményvezetői pályázat


KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 57069
Intézményi iktatószám: TK/126/HR/KOZINT/02637-2/2024
ÁLLÁSPÁLYÁZAT
MONORI TANKERÜLETI KÖZPONT
Gyóni Géza Általános Iskola
pályázatot hirdet Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony keretében
igazgató
Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A vezetői megbízás határozott időre, 2024. augusztus 16. napjától 2029. augusztus 15. napjáig szól.

A köznevelési intézmény igazgatójának feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a fenntartó által rendelkezésre bocsátott eszközök tőle elvárható gondossággal való kezelése, a munkáltatói jogok gyakorlása, intézmény képviselete és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet a jogszabály nem utal más hatáskörébe.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– a köznevelési intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket,
– a pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata,
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett igazgatói szakképzettség meglétét igazoló
oklevél másolata,
– a pályázó legalább négy év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlatát igazoló, munkáltató által kiállított dokumentum (munkáltatói igazolás munkakör, illetve óraadó esetén az ellátott szakos tanári feladatok feltüntetésével ),
– 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény (a továbbiakban: Púétv.) 27. §-a szerinti kizáró feltételek nem állnak fenn a pályázóval szemben, valamint a pályázó nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a köznevelési foglalkoztatotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
– a pályázó szakmai önéletrajza,
– a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez), – a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához,
– a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata annak tudomásulvételéről, hogy sikeres pályázat esetén a megbízási jogkör gyakorlója által elektronikusan aláírt igazgatói megbízási okmány,
illetve kinevezési okmány munkáltató általi kézbesítése elektronikus úton történik részére, és ehhez rendelkezik a biztonságos kézbesítési szolgáltatásra alkalmas tárhellyel (Ügyfélkapuval),
vagy legkésőbb a pályázat elbírálásáig ilyen hozzáférést létesít.

Hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a belügyminiszter címére történő megküldésével (Monori Tankerületi Központ, 2200 Monor, Petőfi Sándor utca 28.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő intézményi iktatószámot: (TK/126/HR/KOZINT/02637-2/2024) valamint a borítékra ráírni „PÁLYÁZAT-Gyóni Géza Általános Iskola igazgatói beosztására”. A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (kettő lefűzött, bekötött és egy fűzés nélküli példányban), zárt borítékban kérjük megküldeni.

A pályázati felhívással kapcsolatosan további információt dr. Belső Mónika nyújt, a 06-30/668-5520 telefonszámon.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://kk.gov.hu/monor honlapon szerezhet.

Betöltendő állás szakmacsoportja: oktatás
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Emberi erőforrási/oktatási, képzési
Betöltendő állás jogviszonya: Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Dabas
Álláshirdető szervezet bemutatása: Pályázat kiírója: Belügyminiszter
Munkavégzés helye: Pest Vármegye, 2373 Dabas, Szőlő utca 1.
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Púétv. és a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az
irányadók.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): – Főiskolai/egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet 10. §-ában foglaltakat is figyelembe véve.

Feltételek, Előnyök
Pályázati feltételek:
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények: – Cselekvőképesség
Elvárt végzettség/képesítés: – 6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Oktatás, tovább nem bontható, A munkáltatóval, állással kapcs. egyéb lényeges információ
megnev. mező tartal. a végzettségi és szakképzettségi követelményeket

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:
– pedagógus-szakvizsga keretében szerzett igazgatói szakképzettség,
– legalább négy év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy
foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
– büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a Púétv. 27. §-a szerinti kizáró
feltételek nem állnak fenn a pályázóval szemben, és a pályázó nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a köznevelési fogl. jogv. létesítését nem teszi lehetővé
– a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló kinevezés vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló kinevezés.

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem
A pályázat benyújtásának határideje: 2024.04.15. 23:59
A pályázat elbírálásának módja: A pályázatról a köznevelésért felelős miniszter dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2024.06.28. 23:59
A pályázati kiírás további közzétételének helye: https://kk.gov.hu/monor , https://www.gyonisuli.hu/ 2024.03.18.
Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.08.16.
Publikálás tervezett időpontja: 2024.03.16.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv
által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály
alapján a pályázatot kiíró szerv felel.

Ellenőrző

Eseménynaptár

<< 2024 ápr >>
hKscpsv
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5